TeXonWeb

O projektu

TeXonWeb je projekt umožňující využívat typografický systém TeX prostřednictvím webového prohlížeče. Motivem k vytvoření tohoto projektu byla absence prostředí, kde by se dalo snadno a bez zdlouhavých instalací a nastavování předvést funkčnost kvalitního typografického systému. Druhým důvodem byl požadavek po TeXovém prekladači, který by byl přístupný odkudkoliv ze světa a umožnil tak na kterémkoliv počítači připojeném k Internetu získat kvalitní výstupy. V neposlední řadě má tento projekt za cíl umožnit začínajícím uživatelům snadné a rychlé seznámení se systémem TeX.

Rychlý start

Základním prvkem stránky je textové pole, do kterého se zapisuje zdrojový kód dokumentu. Používají se klasické TeXové nebo LaTeXové konstrukce.

Vlastní výstup získáme stisknutím tlačítka pro vygenerování PostScriptu nebo PDF. Webový prohlížeč vrátí dokument požadovaného tvaru. Pokud překlad nedopadne podle našich představ, lze si prohlédnout logový soubor, kde jsou informace o průběhu překladu. K tomu slouží tlačítko Otevřít logový soubor

Příklad jednoduchého dokumentu:

\documentclass{article}
\usepackage{xltxtra, polyglossia}

\setdefaultlanguage{czech}
\begin{document}

Ahoj světe!

\end{document}

Výstupem tohoto příkladu bude dokument obsahující text "Ahoj světe!".

Vytvoření uživatelského účtu

Základní prostředí umožňuje uživateli v podstatě jen vložit zdrojový kód dokumentu a získat po překladu jeho výsledný tvar. Pro dosažení vyššího uživatelského komfortu existuje možnost vytvořit si vlastní uživatelský účet. Ten umožňuje každému nastavit si různé vlastnosti prostředí podle vlastní chuti a pracovat se soubory na vlastním účtu.

Vlastní účet vytvoříme jednoduše kliknutím na odkaz Registrace uživatele na hlavní stránce. Poté vyplníme potřebné informace pro založení účtu. Jde o uživatelské jméno a heslo. Jméno by nemělo přesáhnout 20 znaků, nemělo by obsahovat mezery a znaky s diakritikou. Doporučuje se ve jméně používat jen malá a velká písmena anglické abecedy a případně číslice. Pokud zadáme údaje správně a uživatel daného jména ještě neexistuje, je účet vytvořen. Systém podá hlášení o výsledku této operace. Pokud uživatel tohoto jména již existuje, není jiná možnost než si vybrat jiné jméno.

Výhodou vytovření vlastního uživatelského účtu je především možnost nastavování parametrů překladače (typ, počet průchodů) a také možnost konfigurace vzhledu aplikace. Lze ovlivnit velikost a typ písma editoru, velikost pracovní plochy editoru a zvolit si zvýrazňování syntaxe. Uživatel může taktéž využít rozšiřujících nástrojů, jako jsou nástrojová lišta, kontrola pravopisu, návrháře pro vkládání tabulek a seznamů, vložení nezlomitelných mezer atd.

Přihlášení uživatele

Přihlásit se lze ihned po vytvoření nového uživatele nebo z hlavní stránky systému. Je třeba zadat správně jméno a heslo. Pokud je vše v pořádku, lze použít systém autentizovaně.

Popis systému

Menu lišta

Nad oknem editoru je umístěna lišta s menu, umožňující snadný přistup k funkcím a nástrojům systému TeXonWeb. Jednotlivé položky jsou tematicky sdruženy v nabídkách.

Nabídka Soubor

Tato nabídka se vztahuje k práci s dokumenty.

 • Volba Nový vytvoří nový dokument v základním nastavení.
 • Volba Nová karta vytvoří novou kartu v prohlížeči v základním nastavení.
 • Volba Otevřít nabídne uživateli možnost editace souboru uloženého na serveru.
 • Volba Uložit umožňuje uložit editovaný soubor na server.
 • Volba Uložit jako umožňuje uložit editovaný soubor na server pod jiným jménem než dosud. Pokud soubor daného jména již na účtu uživatele existuje, je bez upozornění přepsán.
 • Správce souborů otevře okno pro práci se soubory uloženými na serveru. Je zobrazeno jméno souboru, jeho velikost, datum poslední změny a použité kódování. Vybraný soubor lze otevřít, uložit na lokální počítač, přejmenovat, přesunout do jiné složky, zkopírovat, smazat nebo změnit kódování. Lze také vytvářet nové složky. Ve správci souborů je také možné nahrát soubor z lokálního počítače.
 • Volba Stáhnout otevřený uloží editovaný soubor na uživatelův počítač.
 • Volby Export do PDF/PS přeloží zdrojový text dokumentu a vrátí požadovaný formát.
Nabídka Úpravy

Tato nabídka se vztahuje k práci s textem dokumentu v okně editoru.

 • Volba Hledat/Nahradit umožňuje vyhledávat a nahrazovat specifikované řetězce.
 • Volba Zpět vrátí předchozí akci.
 • Volba Vpřed provede znovu vrácenou akci.
Nabídka Nastavení

Tato nabídka se vztahuje k nastavení vlastností pracovního prostředí.

 • Volba Písmo editoru umožňuje zvolit velikost a duktus písma editoru. Různé velikosti lze využít například i pro prezentaci.
 • Volba Zvýrazňování syntaxe zapne/vypne zvýrazňování klíčových slov a speciálních symbolů v textu.
 • Volba Číslování řádků zapne/vypne číslování řádků v textu.
 • Volba Panel nástrojů zapne/vypne nástrojovou lištu umožňující vkládat značky TeXu/LaTeXu do textu.
 • Volba Vlastnosti umožňuje provést nastavení všech vlastností a preferencí systému TeXonWeb tak, že po přihlášení jsou tyto uživatelská nastavení aplikována.
Nabídka Šablony

Tato nabídka se vztahuje k stylům standardních dokumentů. Kliknutím na vybraný styl se v okně editoru otevře jeho zdrojový kód, který lze rovnou vyplnit a přeložit.

Nabídka Nástroje

Tato nabídka se vztahuje k využitelným nástrojům.

 • Volba Kontrola pravopisu umožňuje uživateli odhalit překlepy v textu jeho dokumentu. Kontrola pravopisu zvýrazní v textu ta slova, která jsou považována za nesprávná.Text je procházen slovo od slova a uživatel může vybírat z návrhů na opravu slova. Pokud je slovo zapsáno správně a přitom je označeno jako neznámé, má uživatel možnost vložit je do slovníku. Pro kontrolu textu je použit program aspell.
 • Volba Tvorba rejstříku umožní vytvořit rejstřík.
 • Volba Nezlomitelné mezery vloží do textu na patřičná místa symbol nezlomitelné mezery.
 • Volba Návrhář tabulek otevře dialog pro definici struktury tabulky a její vložení do textu dokumentu.
 • Volba Návrhář seznamů otevře dialog pro definici struktury číslovaných nebo nečíslovaných seznamů a jejich vložení do textu dokumentu.
 • Volba Vložení obrázku otevře dialog pro vložení obrázku do dokumentu.
Nabídka Nápověda

Tato nabídka se vztahuje k nápovědě systému.

 • Volba Témata nápovědy zobrazí dokumentaci systému TeXonWeb.
 • Volba O projektu TeXonWeb zobrazí informace a verzi systému.

Nastavení prostředí

Tato volba umožňuje autentizovanému uživateli nastavit si pracovní plochu systému podle vlastních představ. Lze nastavovat jak parametry překladače tak vzhled pracovního prostředí. Parametry překladače umožňují nastavit defaultní hodnoty, které se použijí při překladu dokumentu. Komponenty pracovní plochy (zvýrazňování syntaxe, panel nástrojů...) lze vypínat či zapínat podle potřeby. Uložené nastavení se zachová až do provedení dalších změn, i po odhlášení.

Pracujete-li například na počítači, který je připojen k Internetu pomalejší linkou, lze využít volbu pro komprimování výstupního souboru. Pokud je volba zaškrtnuta, vrátí se vygenerovaný soubor ve formátu zip. Objem přenesených dat je tak menší.

Jednotlivé položky jsou podrobně popsány přímo v aplikaci Nastavení.

 

Správa souborů

V této části aplikace lze pracovat se soubory uloženými na účtě přihlášeného uživatele. Obykle se jedná o stylové soubory obsahující rozšiřující makra nebo další TeXové dokumenty připojované pomocí \input. Je samozřejmě možné vkládat i obrázky. Velikost ukládaného souboru je omezena na 2MB. Větší soubory nebudou uloženy.

 

Styly dokumentů

TeXonWeb nabízí uživatelům možnost vysadit nejen vlastní dokumenty, ale i dokumenty s již předdefinovaným vzhledem. Jedná se o různé typy dokumentů, se kterými se uživatel může běžně setkat a je zbytečné aby si jej definoval sám. Na příkladu těchto dokumentů se také mohou začínající uživatelé seznámit s definicí vlastních příkazů a stylových souborů. Dále jsou vyjmenovány a popsány dokumenty, které zde lze nalézt a použít. Kliknutím na styl dokumentu v nabídce Šablony se onen otevře v okně editoru.

 

Styl pro dopis

Pro sazbu dopisů je nachystán stylový soubor dopis.sty. Stačí jej pouze připojit, například pomocí \usepackage{dopis}.

Vysvětlivky k jednotlivým příkazům:
 

\nazorg název organizace
\nazoddel název oddělení
\uliceorg ulice
\PSCorg PSČ
\mestoorg město

 

\osloveni oslovení
\jmprijm jméno a příjmení
\adrulice adresa ulice
\adrPSC adresa PSČ
\adrmesto adresa město
\kde kde

 

\vyrizuje jméno kontaktní osoby
\vyrtelef telefon kontaktní osoby
\vectext věc dopisu
\doptext text dopisu
\podpisjm jméno a příjmení odesilatele
\podpisfce funkce odesílatele

 

Příklad dopisu:

\documentclass{article}
\usepackage{czech, dopis}
\begin{document}

\nazorg{Moje organizace}
\nazoddel{Moje oddělení v organizaci}
\uliceorg{Firemní 10}
\PSCorg{600 00}
\mestoorg{Brno}

\osloveni{Vážený pane}
\jmprijm{Ing. Oldřich Novák}
\adrulice{Novotného 15}
\adrPSC{62500}
\adrmesto{Brno}
\kde{Brně}

\vyrizuje{Ing. Jan Pokorný}
\vyrtelef{545 11 12 13}
\vectext{Žádost o pomoc}
\doptext{Zde se nachází text dopisu.}
\podpisjm{Ing. Jan Pokorný}
\podpisfce{Osobní asistent}

\dopis

\end{document}

 

Výstupem tohoto příkladu bude tento dokument.

 

Styl pro žádost

Pro sazbu žádostí je nachystán stylový soubor zadost.sty. Stačí jej pouze připojit, například pomocí \usepackage{zadost}.

Vysvětlivky k jednotlivým příkazům:
 

\jmprij jméno a příjmení
\datnar datum narození
\adresa adresa
\zadost text žádosti
\oduvodneni odůvodnění žádosti
\datum datum žádosti

 

Příklad žádosti:

\documentclass{article}
\usepackage{czech,zadost}
\begin{document}

\jmprij{Bc. Jaroslav Novotný}
\datnar{1. 1. 1980}
\adresa{Hlavní 9, Brno}
\zadost{o vydání průkazu o studiu}
\oduvodneni{V současné době jsem studentem prezenčního denního studia na Provozně ekonomické fakultě MZLU.}
\datum{16. 8. 2003}

\formular

\end{document}

 

Výstupem tohoto příkladu bude tento dokument.

 

Styl pro vizitky

Pro sazbu vizitek je nachystán stylový soubor vizitky.sty. Stačí jej pouze připojit, například pomocí \usepackage{vizitky}.

Vysvětlivky k jednotlivým příkazům:
 

\firma název firmy
\jmprijtit jméno, příjmení, titul
\funkce funkce
\office adresa firmy
\privat adresa domu
\doplogo doplňková grafika

 

Příklad vizitek:

\documentclass{article}%
\usepackage{czech, vizitky}
\begin{document}
\firma{Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně \\ Provozně ekonomická fakulta \\ Ústav informatiky}
\jmprijtit{Ing. Pavel Petr}
\funkce{vedoucí oddělení}
\office{Zelená 5 \\ 600 00 Brno \\ Česká republika \\ tel.: +420 545 11 22 33 \\ fax: +420 545 11 22 33 \\}
\privat{Reissigova 21 \\ 600 00 Brno \\ tel.: +420 545 11 22 33 \\ mobil: +420 606 11 22 33}
\doplogo{}
\viz
\end{document}

 

Výstupem tohoto příkladu bude tento dokument.

 

Styl pro závěrečnou práci

Pro sazbu diplomových prací je nachystán stylový soubor dipp.sty, který připravil doc. Ing. Jiří Rybička, Dr. Dokumentace je k dispozici na tomto místě. Stačí jej pouze připojit, například pomocí \usepackage{dipp}.

Příklad hlavního dokumentu závěrečné práce:

% preambule dokumentu
\documentclass[12pt]{article}
\usepackage{czech, dipp}
\begin{document}
\pagestyle{headings}

% uvodni cast zaverecne prace
\titul{Název závěrečné práce}{jméno autora}{jméno vedoucího závěrečné práce}{místo a rok vytvoření}
\podekovani{Text poděkování}
\prohlaseni{Text prohlášení}{místo a datum prohlášení}
\abstract{Citace práce v anglickém jazyce}{abstrakt práce v anglickém jazyce}
\abstrakt{Citace práce v českém jazyce}{abstrakt práce v českém jazyce}
\obsah
\cislovat{2}

% jednotlive kapitoly dokumentu
%\input{uvodprace.tex}
%\input{prvnicast.tex}
%\input{druhacast.tex}
%\input{zaverprace.tex}
%\input{literatura.tex}

\end{document}

 

 

Styly pro posudky závěrečných prací

TeXonWeb umožňuje i přípravu posudků závěrečných prací PEF MZLU. K dispozici jsou:

 • posudek vedoucího bakalářské práce,
 • posudek oponenta bakalářské práce,
 • posudek vedoucího diplomové práce,
 • posudek oponenta diplomové práce.

Protože je struktura posudků ve správě vedení fakulty, je zde z důvodu aktuálnosti uveden pouze odkaz na tyto dokumenty. Jejich zdrojový kód je potřeba zkopírovat do editoru a upravit podle potřeb.

 

Styl pro obal CD

Pro sazbu obalů na CD je nachystán stylový soubor cd.sty. Stačí jej pouze připojit, například pomocí \usepackage{cd}.

Vysvětlivky k jednotlivým příkazům a nastavením:

Hlavní texty:

\Titulek: titulek (hlavní nápis, např. pro název CD)
\Podtitulek: podtitulek, vertikálně umístěn pod předcházejícím hlavním nápisem (např. pro jméno autora CD)
\Popis: upřesňující nebo doplňkový popis, vertikálně umístěn ve spodní části

Poznámka: Hlavní texty jsou použity na přední i zadní straně a na disku

Obrázek na přední straně:

\Cesta: cesta k obrázku (pokud obrázek vložit nechcete, ponechejte "*")
\Vyska: výška obrázku, nezapomeňte uvést jednotku (pokud výšku změnit nechcete, ponechejte "*")
\Sirka: šířka obrázku, nezapomeňte uvést jednotku (pokud výšku změnit nechcete, ponechejte "*")

Poznámka 1: pokud zadáte jen jeden z rozměrů, druhý se určí tak, aby byl zachován původní poměr stran obrázku
Poznámka 2: v případě vložení obrázků budou texty na přední straně vertikálně posunuty


Text na zadní straně:

\NadpisObsahu: nadpis obsahu nebo popisu CD (např. "Obsah" nebo "Popis:")
\Obsah: obsah nebo popis CD


Text na bočních stranách:

\NapisNaBocich: nápis na levém a pravém boku


Volba barev:

\BarvaTextuVpredu: barva textu na přední straně
\BarvaPozadiVpredu: barva pozadí na přední straně
\BarvaTextuVzadu: barva textu na zadní straně
\BarvaPozadiVzadu: barva pozadí na zadní straně
\BarvaTextuNaBocich: barva textu na levém a pravém boku
\BarvaPozadiNaBocich: barva pozadí na levém a pravém boku
\BarvaTextuNaDisku: barva textu na disku
\BarvaPozadiNaDisku: barva pozadí na disku

Poznámka: jako barvy lze použít black, blue, cyan, green, magenta, red, yellow, white

 

Příklad bookletu CD:

\documentclass{article}
\usepackage{color, czech, graphicx, pict2e, cd}
\begin{document}


% HLAVNÍ TEXTY:

\Titulek{Fotky z cest po Evropě} % titulek
\Podtitulek{Jan Novák} % podtitulek
\Popis{první CD} % upřesňující nebo doplňkový popis


% OBRÁZEK NA PŘEDNÍ STRANĚ:

\Cesta{*} % cesta k obrázku

\Vyska{*} % výška obrázku
\Sirka{*} % šířka obrázku


% TEXT NA ZADNÍ STRANĚ:

\NadpisObsahu{Popis:} % nadpis obsahu nebo popisu CD
\Obsah{Zde bude umístěn popis obsahu CD.} % obsah nebo popis CD


% TEXT NA BOČNÍCH STRANÁCH:

\NapisNaBocich{Jan Novák\,--\,Fotky z cest po Evropě} % nápis na levém a pravém boku


% VOLBA BAREV:

\BarvaTextuVpredu{white} % barva textu na přední straně
\BarvaPozadiVpredu{blue} % barva pozadí na přední straně

\BarvaTextuVzadu{black} % barva textu na zadní straně
\BarvaPozadiVzadu{white} % barva pozadí na zadní straně

\BarvaTextuNaBocich{black} % barva textu na levém a pravém boku
\BarvaPozadiNaBocich{yellow} % barva pozadí na levém a pravém boku

\BarvaTextuNaDisku{black} % barva textu na disku
\BarvaPozadiNaDisku{green} % barva pozadí na disku


\ObalCD

\end{document}

 

Výstupem tohoto příkladu bude tento dokument.

 

Styl pro obal DVD

Pro sazbu obalů na DVD je nachystán stylový soubor dvd.sty. Stačí jej pouze připojit, například pomocí \usepackage{dvd}.

Vysvětlivky k jednotlivým příkazům a nastavením:

Hlavní texty:

\Titulek: titulek (hlavní nápis, např. pro název DVD)
\Podtitulek: podtitulek, vertikálně umístěn pod předcházejícím hlavním nápisem (např. pro jméno autora DVD)
\Popis: upřesňující nebo doplňkový popis, vertikálně umístěn ve spodní části

Poznámka: Hlavní texty jsou použity na přední i zadní straně a na disku

Text na přední straně:

\StrucnyObsah: stručný obsah nebo popis DVD, pro delší nebo podrobný popis použijte obsah na zadní straně


Obrázek na přední straně:

\Cesta: cesta k obrázku (pokud obrázek vložit nechcete, ponechejte "*")
\Vyska: výška obrázku, nezapomeňte uvést jednotku (pokud výšku změnit nechcete, ponechejte "*")
\Sirka: šířka obrázku, nezapomeňte uvést jednotku (pokud výšku změnit nechcete, ponechejte "*")

Poznámka 1: pokud zadáte jen jeden z rozměrů, druhý se určí tak, aby byl zachován původní poměr stran obrázku
Poznámka 2: v případě vložení obrázku budou texty posunuty


Text na zadní straně:

\NadpisObsahu: nadpis obsahu nebo popisu DVD (např. "Obsah" nebo "Popis:")
\Obsah: obsah nebo popis DVD


Text na boční straně:

\NapisNaBoku: nápis na boku


Volba barev:

\BarvaTextuVpredu: barva textu na přední straně
\BarvaPozadiVpredu: barva pozadí na přední straně
\BarvaTextuVzadu: barva textu na zadní straně
\BarvaPozadiVzadu: barva pozadí na zadní straně
\BarvaTextuNaBocich: barva textu na levém a pravém boku
\BarvaPozadiNaBocich: barva pozadí na levém a pravém boku
\BarvaTextuNaDisku: barva textu na disku
\BarvaPozadiNaDisku: barva pozadí na disku

Poznámka: jako barvy lze použít black, blue, cyan, green, magenta, red, yellow, white

 

Příklad bookletu DVD:

\documentclass{article}
\usepackage{color, czech, graphicx, pict2e, dvd}
\begin{document}


% HLAVNÍ TEXTY:

\Titulek{Alpy 2008} % titulek
\Podtitulek{Video z lyžařského kurzu} % podtitulek
\Popis{první DVD} % upřesňující nebo doplňkový popis


% TEXT NA PŘEDNÍ STRANĚ:

\StrucnyObsah{Zde bude umístěn stručný popis obsahu DVD.} % stručný obsah nebo popis DVD


% OBRÁZEK NA PŘEDNÍ STRANĚ:

\Cesta{*} % cesta k obrázku

\Vyska{*} % výška obrázku
\Sirka{*} % šířka obrázku


% TEXT NA ZADNÍ STRANĚ:

\NadpisObsahu{Obsah:} % nadpis obsahu nebo popisu DVD
\Obsah{Zde bude umístěn obsáhlejší popis obsahu DVD.} % obsah nebo popis DVD


% TEXT NA BOČNÍ STRANĚ:

\NapisNaBoku{Alpy 2008} % nápis na boku


% VOLBA BAREV:

\BarvaTextuVpredu{white} % barva textu na přední straně
\BarvaPozadiVpredu{blue} % barva pozadí na přední straně

\BarvaTextuVzadu{black} % barva textu na zadní straně
\BarvaPozadiVzadu{white} % barva pozadí na zadní straně

\BarvaTextuNaBoku{black} % barva textu na boku
\BarvaPozadiNaBoku{yellow} % barva pozadí na boku

\BarvaTextuNaDisku{black} % barva textu na disku
\BarvaPozadiNaDisku{green} % barva pozadí na disku


\ObalDVD

\end{document}

 

Výstupem tohoto příkladu bude tento dokument.

 

Styly pro kalendář

Pro sazbu kalendářů jsou nachystány dva stylové soubory, kalendarA3.sty pro formát papíru A3 a kalendarA4.sty pro formát papíru A4. Stačí některý z nich pouze připojit, například pomocí \usepackage{kalendarA3} nebo \usepackage{kalendarA4} .

Vysvětlivky k jednotlivým příkazům a nastavením:

Základní volby:

\Rok: zadejte rok, pro který si přejete tisknout kalendář
\Letopocet: zadejte "*" pokud si přejete tisknout letopočet kromě prvního listu také u názvu každého měsíce

Poznámka: v současnosti jsou k dispozici roky 2009-2020

Obrázky a popisky pod obrázky pro jednotlivé měsíce:
Pro každý měsíc je vytvořena dvojice příkazů, pro měsíc leden např.:

\ObrazekLeden: cesta k obrázku pro měsíc leden
\PopisekLeden: popisek pod obrázkem pro měsíc leden

Poznámka: obrázek musí mít poměry stran v ideálním případě 4:3

 

Příklad kalendáře formátu A4:

\documentclass{article}
\usepackage{color, czech, graphicx, kalendarA4}
\usepackage[landscape]{geometry}
\begin{document}


% ZÁKLADNÍ VOLBY:

\Rok{2010} % zadejte rok, pro který si přejete tisknout kalendář
\Letopocet{} % zadejte "*" pokud si přejete uvádět letopočet kromě prvního listu také u názvu každého měsíce


% OBRÁZKY A POPISKY POD OBRÁZKY PRO JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE:

\ObrazekLeden{jedna.png} % cesta k obrázku na měsíc leden
\PopisekLeden{Poznámka k lednovému obrázku} % popisek pod obrázkem na měsíc leden

\ObrazekUnor{dve.png} % cesta k obrázku na měsíc únor
\PopisekUnor{Poznámka k únorovému obrázku} % popisek pod obrázkem na měsíc únor

\ObrazekBrezen{tri.png} % cesta k obrázku na měsíc březen
\PopisekBrezen{Poznámka k březnovému obrázku} % popisek pod obrázkem na měsíc březen

\ObrazekDuben{ctyri.png} % cesta k obrázku na měsíc duben
\PopisekDuben{Poznámka k dubnovému obrázku} % popisek pod obrázkem na měsíc duben

\ObrazekKveten{pet.png} % cesta k obrázku na měsíc květen
\PopisekKveten{Poznámka ke květnovému obrázku} % popisek pod obrázkem na měsíc květen

\ObrazekCerven{sest.png} % cesta k obrázku na měsíc červen
\PopisekCerven{Poznámka k červnovému obrázku} % popisek pod obrázkem na měsíc červen

\ObrazekCervenec{sedm.png} % cesta k obrázku na měsíc červenec
\PopisekCervenec{Poznámka k červencovému obrázku} % popisek pod obrázkem na měsíc červenec

\ObrazekSrpen{osm.png} % cesta k obrázku na měsíc srpen
\PopisekSrpen{Poznámka k srpnovému obrázku} % popisek pod obrázkem na měsíc srpen

\ObrazekZari{devet.png} % cesta k obrázku na měsíc září
\PopisekZari{Poznámka k zářijovému obrázku} % popisek pod obrázkem na měsíc září

\ObrazekRijen{deset.png} % cesta k obrázku na měsíc říjen
\PopisekRijen{Poznámka k říjnovému obrázku} % popisek pod obrázkem na měsíc říjen

\ObrazekListopad{jedenact.png} % cesta k obrázku na měsíc listopad
\PopisekListopad{Poznámka k listopadovému obrázku} % popisek pod obrázkem na měsíc listopad

\ObrazekProsinec{dvanact.png} % cesta k obrázku na měsíc prosinec
\PopisekProsinec{Poznámka k prosincovému obrázku} % popisek pod obrázkem na měsíc prosinec


\Kalendar

\end{document}

 

 

Výstupem tohoto příkladu bude tento dokument.

 

Styl pro životopis

Pro sazbu životopisů je nachystán stylový soubor zivotopis.sty. Stačí jej pouze připojit, například pomocí \usepackage{zivotopis}.

Vysvětlivky k použití stylu:

Používané příkazy:

\Nadpis nadpis životopisu, je předvyplněn
\Oddil název oddílu, názvy oddílů jsou předvyplněny
\Pododdil příkaz pro zadávání pododdílů, do prvního parametru se zadává název pododdílu (obsah levého sloupce, názvy pododdílů jsou předvyplněny), do druhého parametru se zadávají informace pro tento pododdíl (obsah pravého sloupce)
\OsobniUdaj příkaz pro zadávání osobních údajů, do prvního parametru se zadává obsah levého sloupce, do druhého parametru se zadává obsah pravého sloupce
\Udaj příkaz pro zadávání údajů, do prvního parametru se zadává obsah levého sloupce, do druhého parametru se zadává obsah pravého sloupce
\Jazyk název jazyka, zadává se do druhého parametru, první se ponechává prázdný, výjimku tvoří zadání mateřského jazyka, u kterého se zadává i první parametr (je předvyplněn)
\OstatniJazyky nadpis části určené pro ostatní jazyky
\Prilohy příkaz pro zadávání příloh, do prvního parametru se zadává název příloh (obsah levého sloupce, je předvyplněn), do druhého parametru se zadává obsah pravého sloupce

Poznámka 1: pro oddělení položek vynechejte řádek mezi údaji
Poznámka 2: kterýkoli oddíl, pododdíl a údaj lze přidat příslušnými příkazy a rovněž je možné i upravovat stávající nebo je mazat
Poznámka 3: pokud potřebujete vytvořit životopis v angličtině, styl pro tento jazyk najdete v anglické verzi TeXonWeb

 

Příklad životopisu:

\documentclass{article}
\usepackage{czech, zivotopis}
\begin{document}

\Nadpis{Životopis}


\Oddil{Osobní informace}

\OsobniUdaj{Jméno}{Jan Novák}
\OsobniUdaj{Adresa}{Brněnská 328, 600 00 Brno}
\OsobniUdaj{Telefon}{123 456 789}
\OsobniUdaj{Fax}{987 654 321}
\OsobniUdaj{E-mail}{jannovak@seznam.cz}
\OsobniUdaj{Národnost}{česká}
\OsobniUdaj{Datum narození}{26. 2. 1980}


\Oddil{Pracovní zkušenosti}

\Udaj{Období (od--do)}{2007--2009}
\Udaj{Jméno a adresa zaměstnavatele}{Konečný & Vágner -- Dopravní stavby, s. r. o.}
\Udaj{Oblast podnikání nebo název odvětví}{Dopravní infrastruktura}
\Udaj{Dosažená pozice}{IT manager}
\Udaj{Hlavní pracovní náplň a~odpovědnost}{Vedení týmu IT specialistů}

\Udaj{Období (od--do)}{2004--2007}
\Udaj{Jméno a adresa zaměstnavatele}{Stavby Vojtěch Malý, s. r. o.}
\Udaj{Oblast podnikání nebo název odvětví}{Stavební práce}
\Udaj{Dosažená pozice}{Správce podnikové sítě}
\Udaj{Hlavní pracovní náplň a odpovědnost}{Zajišťování provozu podnikové sítě}


\Oddil{Vzdělání a kurzy}

\Udaj{Období (od--do)}{2002--2004}
\Udaj{Název a typ organizace poskytující vzdělání či kurzy}{Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně}
\Udaj{Hlavní předměty/praktické dovednosti}{Inovace pro informatiky, Systémové inženýrství, Teorie programovacích jazyků}
\Udaj{Získaný titul}{Ing.}
\Udaj{Úroveň v národní klasifikaci (pokud možno uvést)}{ISCED 5A}

\Udaj{Období (od--do)}{1999--2002}
\Udaj{Název a typ organizace poskytující vzdělání či kurzy}{Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně}
\Udaj{Hlavní předměty/praktické dovednosti}{Algoritmizace, Operační systémy, Programovací techniky}
\Udaj{Získaný titul}{Bc.}
\Udaj{Úroveň v národní klasifikaci (pokud možno uvést)}{ISCED 5A}


\Oddil{Osobní schopnosti a~dovednosti}

\Jazyk{Mateřský jazyk}{český jazyk}

\OstatniJazyky{Ostatní jazyky}

\Jazyk{}{anglický jazyk}
\Udaj{Čtení}{výborně}
\Udaj{Psaní}{výborně}
\Udaj{Mluvený projev}{výborně}

\Jazyk{}{německý jazyk}
\Udaj{Čtení}{dobře}
\Udaj{Psaní}{dobře}
\Udaj{Mluvený projev}{základy}

%\Pododdil{Sociální schopnosti a~dovednosti}{}

\Pododdil{Organizační schopnosti a~dovednosti}{Zkušenosti s~vedením týmu pracovníků z~předchozího zaměstnání.}

\Pododdil{Technické schopnosti a~dovednosti}{Velmi dobrá znalost programovacího jazyka C++, znalosti v~oboru 3D modelování.}

%\Pododdil{Umělecké schopnosti a~dovednosti}{}

%\Pododdil{Ostatní schopnosti a~dovednosti}{}

\Pododdil{Řidičské průkazy}{skupina A, B}

%\Pododdil{Doplňující informace}{}


%\Prilohy{Přílohy}{}

\end{document}

 

 

Výstupem tohoto příkladu bude tento dokument.

 

Styl pro prezentace PEF

Vysvětlivky k použití stylu:

Základní příkazy:

\author jméno a příjmení autora
\title název prezentace
\subtitle podtitulek
\date datum (předvyplněný příkaz \today doplní aktuální datum)


Následuje úvodní snímek prezentace, předvyplněný příkaz \titlepage na něj umístí informace z parametrů výše uvedených příkazů a není tedy nutné obsah snímku nijak měnit.

Příkazy používané v prezentaci:

\begin{frame} příkaz uvozující každý nový snímek
\frametitle nadpis snímku, používá se za příkazem \begin{frame}
\end{frame} příkaz zakončující každý snímek
\section název sekce, aktuální sekce je uvedena v záhlaví každého snímku, používá se mezi dvěma snímky (před prvním snímkem další sekce)


Poznámka: pro správné očíslování snímků je nutné zvolit 2 průchody překladače

 

Pozadí systému

Projekt je založen na TeXLive 2013. Použité kodování je implicitně UTF-8. Pro vytvoření webových aplikací byl použit skriptovací jazyk Perl využívající mimo jiné modul CGI a JavaScript s frameworkem JQuery.

 

Často kladené dotazy (FAQ)

 

Užitečné odkazy

Pokud se chcete o systému TeX dozvědět více, doporučuji stránky Československého sdružení uživatelů TeXu CSTUG.cz.

Seznam vhodné literatury týkající se systému TeX naleznete zde.

Výčet nejpoužívanějších značek systému LaTeX se nachází zde.

Pokud máte DVD TeXLive a nevíte si rady s instalací nebo konfigurací přečtěte si návod na instalaci TeXLive

 

Kontakt a upozornění

Případné dotazy a připomínky pište na adresu jprich at pef.mendelu.cz

Systém je ve stádiu neustálého vývoje a může se stát, že nebude fungovat stoprocentně. Snažím se zveřejňovat důkladně otestované verze, ale jsem jen člověk. :-)