Project

General

Profile

Tématické okruhy otázek z předmětu Management

Tématické okruhy otázek z předmětu Management pro ústní přijímací pohovor uchazečů o studium v doktorském programu. Pro program

 • Ekonomika a management - povinně
 • Systémové inženýrství a informatika - volitelně
 1. Klasické školy managementu. Škola vědeckého, správního a byrokratického řízení. Škola lidských vztahů. Význam klasických škol pro současnost.
 2. Postklasické přístupy k managementu. Procesní, psychologicko-sociální, systémový, kvantitativní a empirický přístup k managementu. Význam a uplatňování přístupů v současné praxi.
 3. Manažerské techniky orientované na vedení lidí. Řízení delegováním úkolů, řízení podle odchylek a řízení podle cílů.
 4. Manažerské techniky orientované na řízení procesů. Pružné výrobní a pracovní systémy, projektový management, řízení kvality.
 5. Manažerské techniky orientované na řízení podniku. Zeštíhlování výroby a podniku. Outourcing. Benchmarking. Reengineering. Neustálé zlepšování.
 6. Obsah práce a osobnost manažera. Manažerské funkce a manažerské role. Požadavky na osobnost manažera, manažerská kompetence a její složky.
 7. Prostředí managementu. Charakteristika a klasifikace faktorů prostředí managementu. Změny a vývojové tendence v prostředí a jeho význam pro podnikový management. Situační analýza vnějšího prostředí.
 8. Prostředí v odvětví a faktory ovlivňující jeho stav a vývoj. Strukturální analýza odvětví, analýza konkurence v odvětví a jejich význam pro podnikový management.
 9. Vnitřní prostředí a faktory ovlivňující jeho stav a vývoj. Přístupy ke klasifikaci faktorů vnitřního prostředí. Empirické přístupy. Faktory úspěchu. Princip hodnotového řetězce. Situační analýza vnitřního prostředí.
 10. SWOT analýza. Matice SWOT. Metodický postup vypracování SWOT analýzy.
 11. Plánování v managementu. Podnikové plány. Způsoby stanovení cílů v podnikových plánech. Druhy a kritéria stanovení cílů - SMART. Faktory ovlivňující cíle. Time management.
 12. Organizování v managementu. Pojem a obsah organizování. Vnitropodnikové organizační jednotky. Organizační struktura. Orgány a struktura řízení. Typy organizačních a řídících struktur. Kultura organizace.
 13. Vedení lidí. Pojem, obsah a cíle vedení. Způsoby vedení. Vedení založené na využívání moci. Situační vedení. Efektivní vedení.
 14. Kontrola v managementu. Cíle, obsah, funkce, proces a druhy kontroly.
 15. Rozhodovací analýza. Postoje manažerů k rozhodování a k riziku. Týmové řešení rozhodovacích problémů.
 16. Krizový management. Příčiny vzniku podnikových krizí. Fáze krizového vývoje. Způsoby řešení podnikových krizí.
 17. Management změn. Důvody změn. Druhy změn. Postoje pracovníků a manažerů ke změnám. Modely zavádění změn.
 18. Management lidských zdrojů. Obsah, úkoly a subjekty řízení lidských zdrojů. Plánování potřeby pracovníků.
 19. Nábor, výběr a přijímání pracovníků. Umísťování a orientace pracovníků. Pracovní kariéra. Odborná příprava a rozvoj pracovníků. Hodnocení pracovníků.
 20. Systémy odměňování v managementu lidských zdrojů. Mzdové systémy. Systémy hodnocení prací a profesí. Tarifní systémy a systémy mzdových forem.
 21. Pracovní a zaměstnanecké vztahy. Pracovní doba, pracovní prostředí. Kolektivní vyjednávání.
 22. Strategický management. Pojem strategie. Vývoj prostředí a podmínky vyvolávající potřeby strategického managementu. Proces strategického managementu.
 23. Poslání firmy a stanovení cílů. Definice poslání. Smysl poslání firmy. Proces stanovení cílů. Vlastnosti cílů.
 24. Prostředí strategického managementu. Pomocné nástroje pro analýzu prostředí. Analýza strategických skupin. Porterova strukturální analýza odvětví. Analýza zájmových skupin.
 25. Proces formulace a výběru strategií a pomocné nástroje v něm používané. Typy strategií - obecné a dílčí.
 26. Globalizace a management. Nadnárodní (mezinárodní) organizace, jejich typy a specifika managementu.