Project

General

Profile

Tématické okruhy otázek z předmětu Kvantitativní metody

Tématické okruhy otázek z předmětu Kvantitativní metody pro ústní přijímací pohovor uchazečů o studium v doktorském studijním programu Systémové inženýrství a informatika

Část matematicko-ekonomické metody: 

 1. Vymezení pojmů operační analýza a modelování, jejich rozdělení a charakteristika.
 2. Obecná úloha lineárního programování (LP) a její vlastnosti. Teorie duality v úlohách LP.
 3. Princip a algoritmus řešení simplexové metody. Interpretace a rozbor výsledné symplexové tabulky.
 4. Vícekriteriální rozhodování. Metodické přístupy a možnosti ekonomické interpretace.
 5. Distribuční úlohy a metody jejich řešení.
 6. Modely strukturní analýzy, jejich význam a vlastnosti.
 7. Plánování návazných procesů metodami síťové analýzy. Nákladové a pravděpodobnostní propočty.
 8. Teorie her. Maticové hry hrané podle minmaxu v oboru čistých a smíšených strategií. Maticové hry hrané proti přírodě v podmínkách nejistoty a rizika.
 9. Zásady konstrukce lineárních ekonomicko-matematických modelů a efektivnost experimentálních prací s nimi. Etapy modelové tvorby.
 10. Modelování systémů vytváření a udržování zásob.
 11. Modelování systémů hromadné obsluhy.

Část statistika:

 1. Popis statistického souboru z hlediska jednoho znaku. Třídění, rozdělení četností. Hodnocení struktury souboru (Lorenzova křivka a Giniho index). Souhrnné statistické charakteristiky úrovně, variability, šikmosti a špičatosti.
 2. Statistické měření závislosti. Kombinační třídění - korelační, kontingenční a asociační tabulka. Regresní a korelační úloha měření závislosti číselných znaků. Metoda nejmenších čtverců a regresní funkce. Měření intenzity závislosti. Vícenásobná regrese. Měření závislosti slovních znaků.
 3. Statistická indukce. Rozdělení pravděpodobnosti náhodné veličiny. Normální rozdělení. Rozdělení pravděpodobnosti výběrového průměru a rozptylu. Bodový a intervalový odhad. Konfidenční intervaly. Obecný postup při testování hypotéz. Chyba 1. a 2. druhu. Základní standardní testy statistických hypotéz.
 4. Výběrové metody v sociálně ekonomické statistice. Úplná a neúplná zjišťování. Výběrová zjišťování. Pravděpodobnostní výběr. Odhady základních charakteristik při prostém náhodném výběru a při oblastním výběru.
 5. Statistické srovnávání. Poměrná čísla a indexy. Individuální indexy jednoduché a složené. Souhrnné indexy. Rozklady indexů a absolutních rozdílů.
 6. Statistický popis vývoje. Druhy časových řad. Měření úrovně dynamických jevů. Jednoduché charakteristiky vývoje. Popis trendu a sezónní složky. Korelace časových řad. Předvídání budoucího vývoje metodou extrapolace systematické složky.
 7. Produkční modely. Definování a testování produkčních funkcí. Mezní produkce, pružnost produkce, substituce faktorů. Rozmísťování zdrojů, ekonomické optimum výroby.
 8. Ekonometrické modely trhu. Rovnováha spotřebitele, maximalizace užitku. Poptávkové a nabídkové funkce, pružnost. Funkce nákladů a jejich minimalizace. Funkce tržeb a jejich maximalizace. Maximalizace zisku. Tržní rovnováha.
 9. Statistická informační praxe. Státní statist. služba ČR; poslání a organizace. Statistické klasifikace, číselníky a registry. Statistická zjišťování, výkaznictví.