Project

General

Profile

Tématické okruhy otázek z předmětu Informatika

Tématické okruhy otázek z předmětu Informatika (ICT, IS/IT) pro ústní přijímací pohovor uchazečů o studium v doktorském studijním programu Systémové inženýrství a informatika.

 1. Principiální schéma počítače a jeho technické vybavení (hlavní konstrukční celky, jejich provedení u osobních počítačů, nejdůležitější kvalitativní a kvantitativní charakteristiky).
 2. Princip programového řízení počítače. Pojem instrukce. Faktory ovlivňující operační rychlost stroje.
 3. Algoritmizace vědecko-technických výpočtů a úloh hromadného zpracování dat.
 4. Formální jazyky a jejich implementace. Klasifikace formálních gramatik. Proces strojového překladu. Syntaktická a sémantická analýza. Generování překladačů.
 5. Základní programové vybavení počítače -- operační systémy. Struktura a vlastnosti operačních systémů. Charakteristika operačního systému unixového typu. Operační prostředí. Druhy příkazů. Operační systémy s grafickým uživatelským rozhraním (Windows, X-Window).
 6. Pojem strukturovaného programování a jeho podpora v různých systémech. Modulární programování a podpora týmové práce na projektech.
 7. Objektové programování: pojem objektu a jeho vlastnosti. Implementace objektů. Objektové knihovny.
 8. Abstraktní datové typy; zásobník, fronta, strom. Jejich statické a dynamické implementace. Pokročilé datové struktury; Strom, operace. Grafy, reprezentace a operace.
 9. Základní matematické formalismy. Teorie množin, výroková a predikátová logika, základní algebraické struktury.
 10. Složitost algoritmů. Definice složitosti Turingovým strojem. Churchova teze, rozhodnutelnost a nerozhodnutelnost problému.
 11. Princip zobrazení dat v databázovém systému. Fyzická realizace a organizace dat. Systémy řízení báze dat, jejich charakteristiky a praktické využití.
 12. Relační databázové systémy, přehled možností a základních příkazů. Reprezentanti relačních databázových systémů a jejich charakteristika.
 13. Princip fyzického propojení počítačů. Lokální sítě a jejich možnosti. Rozlehlé sítě a jejich služby. HW a SW podpora sítí.
 14. Aplikace v počítačových sitích (web-side, e-business aj.)
 15. Textové soubory jako základní datové propojovací médium mezi různými aplikačními programovými systémy. Struktura textových souborů. Řidicí znaky. Konverze údajů v textových souborech.
 16. Princip komprimace informací. Komprimační poměr a jeho přibližný odhad podle typu dat. Komprimační programy a jejich hlavní charakteristiky.
 17. Pojem systém, struktura a chování systému, informační systém podniku (IS), postavení a funkce integrovaného informačního systému v podniku. Architektura IS; typy a význam.
 18. Projekt IS, životní cyklus projektu, specifikace jednotlivých etap.
 19. Modelování IS; logické modely, základní typy a jejich použití (DFD, STD, RM, ERD). Datové modely; typy, funkce a postup tvorby. Datový slovník, jeho tvorba a použití.
 20. CASE nástroje; význam, vývoj, klasifikace, princip, struktura, přínosy.
 21. Trendy ve vývoji IS z hlediska ekonomiky, komunikace, organizace a řízení podniku, informačních technologií
 22. Systémová integrace; podstata, vývoj, úrovně. Systémový integrátor jako instituce. Aplikační programové balíky; vhodnost, struktura, moduly, význam, cena.