Project

General

Profile

Provozní řád počítačových učeben Ústavu informatiky

Obecná pravidla

 1. Přístup do učeben ÚI je umožněn každému registrovanému uživateli po projítí určeným přístupovým bodem na základě předložení platné čipové karty. Při vstupu i odchodu z učeben ÚI je uživatel povinnen použít přístupový systém. Student je povinnen na požádání pracovníka konajícího službu předložit průkaz, který jej oprávnil k přístupu do učebny. Evidence uživatelů je automatizována.
 2. Uživatelé studijních prostorů jsou povinni řídit se pokyny pracovníků, kteří konají službu ve studijním prostoru a chovat se tiše a ohleduplně k ostatním uživatelům. Přinášení a konzumace jídla a nápojů ve studijních prostorách je zakázána.
 3. Ve všech studijních prostorách je zakázáno používání mobilních telefonů takovým způsobem, který by rušil ostatní uživatele.
 4. Uživatel má právo užívat jen jedno pracovní místo. Pokud mu bylo místo stanoveno obsluhujícím pracovníkem, je povinen toto přidělení dodržet. Není dovoleno, aby uživatel rezervoval místo pro jiného nepřítomného uživatele, nebo se vzdálil na dobu delší než 10 minut.
 5. Při porušování zákazů je obsluha oprávněna vykázat uživatele neprodleně ze studijních prostor. Ostatní postihy se řídí podle Směrnice č. 1/2013 pro využívání informačních a komunikačních technologií na Mendelově univerzitě v Brně.
 6. Za škody způsobené na majetku odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů
 7. Činnosti prováděné v učebnách a laboratořích Ústavu informatiky a Studovny PEF mohou být kdykoliv monitorovány.

Práva a povinnosti uživatelů při využívání IT

 1. Informační a komunikační technologie univerzity jsou zaměstnancům a studentům univerzity poskytovány k používání ve shodě s jejich pracovními a studijními úkoly. Všichni uživatelé jsou povinni důsledně respektovat vlastnická práva k datům podle platných zákonů a předpisů. Uživatelé musí dbát i na to, aby prostřednictvím informačních technologií univerzity nevznikla škoda jiným subjektům a nebylo poškozeno dobré jméno univerzity.
 2. Při přístupu k datům se uživatelé musí řídit stejnými etickými i zákonnými normami jako při přístupu k objektům a informacím v jiné podobě. Nepřípustnost krádeže a poškození se vztahuje na elektronickou podobu dat a informací stejně jako na vlastní technické prostředky. Především je zakázáno:
  • Neautorizované kopírování programového vybavení nebo dat (celku i části) v elektronické i písemné podobě. Neautorizované modifikování programů, dat nebo technického vybavení používaného univerzitou. Zvláště přísně jsou pak zakázány neautorizované změny konfigurace počítačů či jiných prostředků, které by mohly mít vliv na provoz celé sítě.
  • Vědomě využívat ilegální programové vybavení a data.
  • Prohlížet a kopírovat jakákoliv data nebo programy z uživatelských adresářů bez souhlasu jejich majitelů. Tento zákaz platí i v případě, že data nejsou dostatečně zabezpečena.
  • Používat počítačovou síť k získání neautorizovaného přístupu k informačním zdrojům v majetku MENDELU i ve správě jiných organizací.
  • Používat počítačovou síť k vedení soukromé komerční korespondence, tvorbě a provozování reklamy a jiné soukromé aktivity podnikatelského charakteru.
  • Využívat elektronických prostředků k obtěžování nebo zastrašování jiných uživatelů a provádění politické, náboženské či rasové agitace. Při komunikaci otevřené dalším účastníkům je zakázáno používat vulgární a silně emotivní výrazy.
  • Využívat informační a komunikační technologie univerzity k páchání trestných činů.
 3. Přístup k většině služeb datové sítě předpokládá možnost jednoznačné identifikace každého uživatele na základě autentizace. Uživatel je odpovědný za škody vzniklé nedodržením zásad autentizace (např. v případě kompromitace hesla nebo při ztrátě čipové karty).
 4. Uživatel je povinen používat pouze přístupová práva, která mu byla řádným způsobem přidělena a nesmí vyvíjet žádnou činnost směřující k obejití tohoto ustanovení. Pokud uživatel jakýmkoliv způsobem získá přístupová práva, která mu nebyla přidělena (např. chybou programu nebo technického vybavení), je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit odpovědnému uživateli nebo administrátorovi příslušné technologie. Takto získaná práva nesmí uživatel použít.
 5. Uživatel nesmí zneužít nedbalosti jiného uživatele (např. opomenutí odhlášení) ani vyvíjet snahu směřující k tomu, aby s univerzitními technologiemi pracoval pod cizí identitou.
 6. Zpřístupní-li uživatel svá data ostatním uživatelům (i anonymním), odpovídá za jejich případné zneužití.
 7. Uživatel je povinen provádět kontrolu svých dat na přítomnost počítačových virů i jiného škodlivého software.
 8. Využívání univerzitních technologií osobami, které nejsou v zaměstnaneckém nebo studijním vztahu s univerzitou, je možné pouze na základě písemného svolení rektora.
 9. Použití informačních a komunikačních technologií univerzity pro účely nesouvisející přímo s jejich posláním je možno pouze na základě písemného svolení rektora, a to pouze v rozsahu neporušujícím stanovy CESNET z.s.p.o., podmínky licenčních smluv pro používaný software a kupních smluv pro využívané počítačové prostředky (např. jsou kupní smlouvou omezena práva používání pouze na nekomerční činnost) a platné zákony.

Doplňující informace: Při tvorbě tohoto provozního řádu se vycházelo ze Směrnice č. 1/2013 pro využívání informačních a komunikačních technologií na Mendelově univerzitě v Brně a z Řádu studijních prostor ÚVIS MENDELU v Brně.