Project

General

Profile

Jak publikovat

Při publikování je vhodné dodržet následující osnovu

  1. Vytvořím working paper (pracovní verze článku, která popisuje koncept mého výzkumu a řešení). Tento WP můžete publikovat v rámci datatáze ekonomických WP PEF MENDELU, která je napojená na databízi ekonomických článků REPEC. Tímto způsobem je možné získat zpětnou vazbu na můj výzkum. Alternativou (zejména pro informatiky) je přeskočit tento krok a publikovat svůj koncept na některé z Ph.D. konferencí jako je PEFNetThink Together aj.
  2. Článek publikuji na kvalitní konferenci. Přestože článek na konferenci není tak dobře hodnocen jako článek v časopise, je to neocenitelný zdroj citací a možnosti získat zpětnou vazbu na to co dělám (mnohdy to bolí, ale to neocenitelné).
  3. Článek publikuji v časopise. Je nutné vybrat kvalitní časopis (viz níže). Toto je obvykle vrchol snažení každého výzkumníka. S dobrým tématem, které jsem ověřil na konferencích je vhodné se pokusit uspět u velmi dobrých časopisů z oboru (impaktované nebo alespoň dobře citované). Po cca 2 odmítnutích článek případně publikujte v časopise s nižší kvalitou. Přinejmenším však opět získáte zpětnou vazbu v podobě recenzí. Na základě recenzí lze článek značně vylepšit. Dávejte si pozor na kvalitu angličtiny (jiný jazyk prakticky nemá smysl), formální náležitosti, dodržení šablon, atp. 
  4. Výzkum publikuji v knize. Obvykle na základě pozvání. Nicméně pozor na vydavatele, které vyžadují od autorů peníze! Tento typ publikací je vždy velmi podezřelý!

Další dobré informace můžete nalézt v celé řadě knih. Řada z nich je i zdarma. Namátkou lze jmenovat např. Pokročilé metody vědecké práce. PEF také pravidelně pořádá semináře s odborníky na toto téma. Je rozumné na ně zajít i když se třeba seminář netýká přímo vaší specializace. Většina principů je obecných.

Drobnosti při výběru časopisu

Publikovaný článek by měl navazovat na publikované články v časopise. Tím bude patrné, že můj článek tématicky zapadá do oblasti, která zajímá vydavatele. Navíc je vhodné podívat se, kdo je mezi recenzenty/editory časopisu. Pokud např. publikuji článek o rozšířené realitě a mezi recenzenty nebo editory je člověk, který se jí věnuje, je vysoká pravděpodobnost, že článek dostane k recenzi. V tomto případě je vhodné v článku citovat, pokud je to možné, i jeho jeho práci. Pokud naše práce bude určitým způsobem navazovat na jeho, je samozřejmě naděje na úspěch mnohem výšší.

Drobnosti okolo citací

Okolo citací byla napsána celá ředa rad a úvah. Obecně lze doporučit následující:

  • V článku, který je indexován na SCOPUSu citujte články, které jsou ve SCOPUSu. To samé platí pro ISI Web of Science. Možná se časem tyto databáze sloučí, možná ne... Ostatní citace se Vám ve většině případů nepočítačítají (tj. citace na články mimo tyto databáze).
  • Soustřeďte se na získávání citací z ISI Web of Science. SCOPUS se přestává pro hodnocení kvality vědecké práce používat.
  • Zjistěte si, co dělají Vaši kolegové a pokud jejich práce souvisí s Vaší prací citujte ji. Vždyť přeci pracujete na stejném tématu! Je možné, že časem nebudou citace z jedné instituce započítávány, nicméně zatím jsou. 
  • Seznamte se s kvalitními kolegy z jiných univerzit. Seznamte se s jejich prací a pokud je smysluplná, citujte se. 
  • Vyhněte se nesmyslným citacím nesouvisejících článků nebo jiným praktikám, které poukazují na neobjektivní zacházení s citacemi. Recenzenti kvalitních časopisů a konferencí toto nemají rádi a obecně se zdiskreditujete. Viz řada článků: Jak české ekonomické časopisy ohýbají citační systémCitační mafie aj.
  • Dobré kontakty a potenciální citace lze získat také s různých odborných komunitních sítí jako je Research Gate,AcademiaMendeley, aj.